วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

ข้อสอบเคมีม.6

                                                                    เรื่อง อุตสาหกรรมแร่

1.ข้อใดเป็แร่ที่แบ่งตามประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
  ก. แร่ประกอบหิน
  ข. แร่อุตสาหกรรม
  ค. แร่เชื้อเพลิง
  ง. ถูกทั้งก. และ ข.
   ตอบข้อ ง.

2. แร่ชนิดใดที่สามารถนำมาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการถลุง
   ก. เหล็ก
   ข. ดีบุก
   ค. ควอตซ์
   ง. สังกะสี
    ตอบข้อ ค.

3. สารประกอบชนิดใดที่ใช้ในการถลุงแร่
   ก. ถ่านพีต
   ข. ถ่านหินลิกไนต์
   ค. ถ่านโค้ก
   ง. ถ่านแอนทราไซต์
    ตอบข้อ ค.

4. แร่ที่จะนำไปใช้ได้จะต้องผ่านกรรมวิธีถลุงเสียก่อน คือ
   ก. เพชร ทองแดง เหล็ก
   ข. ดีบุก ปูนขาว ยิบซัม
   ค. เพชร ไพลิน รัตนชาติ
   ง. เหล็ก ทองแดง ดีบุก
     ตอบข้อ ง.

5. ถ้านำแร่แคสซิเทอไรต์มาถลุงจะได้อะไร
   ก. ดีบุก
   ข. สังกะสี
   ค. ทองแดง
   ง. ตะกั่ว
     ตอบข้อ ก.

6. สังกะสีที่พบมากที่สุดในโลกมีชื่อว่าอย่างไร
   ก. แร่ซิงไคต์
   ข. แร่แฮมิเมอร์ไฟต์
   ค. แร่สฟาเลอไรต์
   ง. แร่สมิทซอไนต์
     ตอบข้อ ค.

7. การผลิตสังกะสีจะมีกากของเสียที่มีพิษคือสารใด
   ก. ถ่าน
   ข. กากคาร์บอน
   ค. กากซิลิกอน
   ง. กากแคดเมียม
     ตอบข้อ ง.

8. เกลือแกงเป็นวัตถุดิบที่สำคัญชนิดหนึ่ง ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทใดมากที่สุด
   ก. โรงงานผลิตผงชูรส
   ข. โรงงานผลิตพลาสติก
   ค. โรงงานผลิตโซดาไฟ
   ง. โรงงานผลิตผงซักฟอก
     ตอบข้อ ค.

9. การตั้งโรงงานผลิตแทนทาลัมจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
   ก. น้ำเสีย
   ข. อากาศเป็นพิษ
   ค. ดินเสื่อมและมีกากกัมมัตรังสีปนอยู่ด้าย
   ง. ถูกทุกข้อ
     ตอบข้อ ง.

10. สาร MTBK มีชื่อเต็มว่าอะไร
     ก. เมธิลไอโซบิวทิลคีโตน
     ข. เมธิลโพรพิลีนคีโตน
     ค. เมธิลไอโอดีนคีโตน
     ง. เมธิลโซบิลคีโตน
       ตอบข้อ ก.

1 ความคิดเห็น: